• Vršimo usluge prevođenja sa overom ili bez overe
 • Stručni prevodi sa engleskog i na engleski jezik, kao i mnoge druge jezike
 • Zvanična sudska overa prevoda ličnih dokumenata, sertifikata, diploma
 • Usmeno prevođenje – konsekutivno
 • Lektorisanje teksta
 • Korektura teksta
 • Slaganje teksta

Prevodi sa overom sudskog tumača

documents2Prevodi sa overom sudskog tumača podrazumevaju pravno validne prevode dokumenata kao što su:

 • Prevodi pravnih i sudskih dokumenata (uverenja o prebivalištu, ugovori o saradnji, zapisnici, tužbe, rešenja odluke, pravilnici)
 • Prevodi ličnih dokumenata (izvoda iz matične knjige rođenih / umrlih, venčanih listova, ličnih karti, vozačkih dozvola, stanja bankovnih računa, prepisa ocena, svedočanstava, diploma, akademskih diploma, akreditacija, boravišnih /radnih dozvola)
 • Prevodi dokumentacija kompanije (izvodi iz sudskog registra za privredne registre, finansijski i revizorski izveštaji, trgovački i kupoprodajni ugovori, osnivački akti, statuti, standardi, pravilnici, tenderska dokumentacija itd.)
 • Prevodi tehničke dokumentacije (prilikom dobijanja atesta državnih nadležnih organa)
 • Prevodi medicinske i farmaceutske dokumentacije

Prevodi bez overe

Sudski_prevodilac_oblast_prevodjenja
 • Stručne litеrаturе
 • Beletristike
 • Rаčunоvоdstvеnе dоkumеntаciје
 • Kаtаlоgа, flајеrа, prоmоtivnоg mаtеriјаlа
 • Pоlisа оsigurаnjа
 • Sоftvеrа, vеbsајtоvа
 • Uputstаvа
 • Diskova, programske  opreme